Interessante links

 Link PV 250
_________________
_________________
Link Parkinsonnet
_________________
_________________
_________________
Link PC Maastricht
_________________

 

Privacybeleid

Privacybeleid van Parkinson Café Sittard Westelijke Mijnstreek

 

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Parkinson Café Sittard Westelijke Mijnstreek verwerkt van haar bezoekers, deelnemers of andere geïnteresseerden. Let op! : het betreft hier uitsluitend de persoonsgegevens van personen die geen lid zijn van de Parkinson Vereniging. 

Persoonsgegevens van leden worden verwerkt via het geldende privacybeleid van de Parkinson Vereniging. Leden van de Parkinson Vereniging kunnen het voor hen geldende privacybeleid vinden via www.parkinson-vereniging.nl/privacy. 

Het Parkinson Café Sittard Westelijke Mijnstreek houdt uitsluitend een lijst met persoonsgegevens bij van personen die geen lid zijn van de Parkinson Vereniging, maar die wel aangegeven hebben geïnteresseerd te zijn in het Parkinson Café Sittard Westelijke Mijnstreek en de activiteiten ervan. Speciaal voor deze groep die toestemming verleent om hun persoonsgegevens te verwerken, is onderhavig privacy beleidsdocument bestemd. Tevens houdt het Parkinson Café Sittard Westelijke Mijnstreek emailadressen bij van iedereen die zich op enigerlei hebben ingeschreven via de website www.parkinsoncafesittard.nl om op de hoogte te worden gehouden van de laatste nieuwtjes en nieuwsbrief(ven).

Wij adviseren u om het privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens namens Parkinson Café Sittard Westelijke Mijnstreek is: G.N.J.M. Roomans (secretaris stuurgroep Parkinson Café Sittard Westelijke Mijnstreek)

Via de eerder genoemde website kunt u middels een formulier contact opnemen met de stuurgroep van het Parkinson Café Sittard Westelijke Mijnstreek. U kunt ook altijd een email sturen naar info.PCSWM@gmail.com.

2. Welke gegevens verwerkt het Parkinson Café Sittard Westelijke Mijnstreek en voor welk doel

2.1 In het kader van uw belangstelling voor Parkinson Café Sittard Westelijke Mijnstreek worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:          
voor- en achternaam
adresgegevens
telefoonnummer, e-mailadres.

2.2 Parkinson Café Sittard Westelijke Mijnstreek verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: uw naam, adres, telefoonnummer en emailadres worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over activiteiten van Parkinson Café Sittard Westelijke Mijnstreek en het versturen van een bevestiging voor bijeenkomsten. 

E-mail berichtgeving: Parkinson Café Sittard Westelijke Mijnstreek gebruikt uw naam en e-mailadres om u haar emailnieuwsbrief met informatie over activiteiten en mogelijke, andere interessante informatie over het Parkinson Café Sittard Westelijke Mijnstreek toe te sturen. Afmelding voor toezending van deze e-mailberichten is te allen tijde mogelijk middels een link in de betreffende nieuwsbrief.

3. Bewaartermijnen

Parkinson Café Sittard Westelijke Mijnstreek gebruikt en bewaart uw persoonsgegevens zo lang u geïnformeerd wilt blijven over het Parkinson Café. Als u op enig moment mondeling of schriftelijk aangeeft dat uw persoonsgegevens niet langer door het Parkinson Café geregistreerd mogen blijven, worden deze per direct uit de lijst verwijderd en vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Parkinson Café Sittard Westelijke Mijnstreek passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. 

4.2 De verwerking van de persoonsgegevens valt onder de verantwoordelijkheid van de secretaris van het Parkinson Café Sittard Westelijke Mijnstreek die belast is met het beheer van de lijst met persoonsgegevens. Deze vrijwilliger werkt daarbij conform de instructies en voorwaarden zoals die door de Parkinson Vereniging zijn opgesteld.  

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen/klachten

5.1 Via de secretaris die belast is met het beheer van de lijst met persoonsgegevens van Parkinson Café Sittard Westelijke Mijnstreek kunt u per e-mail een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. 

5.2 Indien u klachten heeft over de wijze waarop Parkinson Café Sittard Westelijke Mijnstreek of de vrijwilliger(s) uw persoonsgegevens verwerkt/verwerken of uw verzoeken behandelt/behandelen, kunt u contact opnemen met de voorzitter van het Parkinson Café Sittard Westelijke Mijnstreek de heer O. Ouwendijk, die de klacht onderzoekt en behandelt. Indien dit niet naar behoren gebeurt kan de indiener van de klacht contact opnemen met de autoriteit persoonsgegevens  of via de Parkinson Vereniging via info@parkinson-vereniging.nl 

5.3 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan de voorzitter van het Parkinson Café Sittard Westelijke Mijnstreek zoals genoemd onder 5.2.

6. Wijzigingen

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website van de Parkinson Vereniging (www.parkinson-vereniging.nl) bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het privacybeleid te bekijken.  

Parkinson Vereniging De Parkinson Vereniging maakt zich sterk voor informatievoorziening, belangenbehartiging, onderzoek en lotgenotencontact (onder andere in de vorm van Parkinson Cafés). 

 

Print Friendly, PDF & Email